Zapytanie ofertowe
na realizację usługi polegającej na wykonaniu
projektów graficznych, wydruku
oraz dostawie do siedziby Zamawiającego materiałów
informacyjno-promocyjnych
w ramach realizowanego projektu „Laboratorium Wolności Religijnej”

(V otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020 – 2023)

 

 1. Zamawiający

 

Fundacja „Pro Futuro Theologiae” z siedzibą w Toruniu, ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000533493, NIP: 9562309411, REGON: 360248793

 

Wspólny słownik zamówienia CPV

 

CPV – 79822500-7 – usługi projektów graficznych,

CPV – 22140000-3 – ulotki,

CPV – 22462000-6 – materiały reklamowe,

CPV – 30199710-0 – zadrukowane koperty,

CPV – 39294100-0 – artykuły informacyjne i promocyjne,

CPV – 79823000-9 – usługi drukowania i dostawy.

 

 1. Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca wykonania projektów graficznych, wydruku oraz dostawy do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjno–promocyjnych, w ramach realizowanego projektu „Laboratorium Wolności Religijnej”, sfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

Celem zapytania jest wyłonienie najlepszej oferty na wykonanie projektów graficznych, wydruku oraz dostawy materiałów promocyjno–informacyjnych promujących projekt: „Laboratorium wolności religijnej” oraz organizowanej w ramach projektu kampanii promującej „Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie”.

 

Głównym celem projektu: „Laboratorium wolności religijnej” jest przeciwdziałanie przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz wszelkiej dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej poprzez dedykowane do odpowiednich grup działania prewencyjne i profilaktyczne oraz kształtowanie postaw społecznej nieakceptowalności prześladowań za przekonania religijne.

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 

 • Wykaz materiałów promocyjno-informacyjnych:

 

 • Promujących projekt „Laboratorium Wolności Religijnej”:
 1. ulotka A4 do DL w Z – papier kreda błysk 130g, druk dwustronny kolorowy – 500 szt.
 2. roll-up format 0,8 x 2 m (800×2000 mm), Polyester roll-up 240mic, druk jednostronny kolorowy (4/0), Wkład + kasetka – 1 szt.
 3. koperty 2 DL do DL z nadrukiem, kolor dwustronny, papier biały 90 , klejenie pasek HK – 300 szt.
 4. papier projektowy z nadrukiem, papier biały 120 g., nadruk jednostronny kolorowy – 1000 szt.
 5. plakat A3, papier kreda błysk 130g, druk jednostronny kolorowy – 100 szt.
 6. Gadżety promocyjne:
 • naklejki samoprzylepne- średnica: 40mm, zabezpieczone laminatem foliowym, druk jednostronny kolorowy – 200 szt.
 • długopis ekologiczny wykonany z tektury pochodzącej z recyklingu z grawerem dwustronnym – 500 szt.
 • notes ekologiczny w twardej okładce, A6, nadruk dwustronny na okładce kolor, 70 stron w kratkę – 100 szt.

 

 • Promujących „Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie”:
 1. ulotka A4 do DL w Z – papier kreda błysk 130g, druk dwustronny kolorowy – 500 szt.
 2. plakat A3, papier kreda błysk 130g, druk jednostronny kolorowy – 100 szt.
 3. Gadżety promocyjne:
 • naklejki samoprzylepne- średnica: 40mm, zabezpieczone laminatem foliowym, druk jednostronny kolorowy – 200 szt.

 

 • Wymogi dotyczące materiałów promocyjno-informacyjnych
 1. materiały promocyjno-informacyjne powinny być wykonane z należytą starannością, dobrej jakości, charakteryzować się estetyką i elegancją,
 2. na wszystkich materiałach promocyjno-informacyjnych Wykonawca umieści przekazane przez Zamawiającego wymagane logotypy i sformułowania,
 3. Zamawiający ma prawo do wielokrotnej ingerencji w projekt na etapie tworzenia,
 4. Zamawiający ma prawo do zmiany danych na projektach graficznych (dotyczy to dat, haseł, nazwy domeny itp.) na etapie tworzenia projektu.

 

 • Zakres prac i obowiązków Wykonawcy w ramach usługi:
 1. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu projektu każdego z produktów,
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wielokrotnego zgłaszania życzeń i zastrzeżeń dotyczących projektów do dnia przekazania materiałów do druku,
 3. Zmiany w projekcie nie będą zgłaszane przez Zamawiającego po przekazaniu materiałów do druku.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich spełnienia

 

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS).

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia w szczególności:

 • Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania  Zamówienia  oraz  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności,  jeżeli  są wymagane przepisami prawa;
 • Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą posiadać wiedzę z zakresu projektowania i druku materiałów popartą przynajmniej 5 zrealizowanymi projektami w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających dzień złożenia oferty.

 

Jeżeli Wykonawca/Oferent nie spełni choćby jednego z powyższych warunków zostanie wykluczony, a jego oferta odrzucona.

 

W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu Wykonawca/Oferent:

 • W celu potwierdzenia znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia, posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli są wymagane przepisami prawa, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu powyższych warunków udziału w postępowaniu.
 • W celu potwierdzenia niezbędnej wiedzy i doświadczenia – Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem na poziomie przynajmniej 5 zrealizowanych projektów z zakresu projektowania i druku materiałów w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających dzień złożenia oferty.

 

 1. Termin i wymogi składania ofert

Oferty należy składać obligatoryjnie w formie elektronicznej (najlepiej w formacie PDF):

 • oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem:

poczty elektronicznej na adres: pft.umk@gmail.com,

termin składania ofert: 7 dni od dnia publikacji niniejszego zapytania,

 • oferta powinna być złożona w języku polskim,
 • oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty zgodnie z aktualnymi dokumentami rejestrowymi lub udzielonym pełnomocnictwem,
 • oferta powinna zawierać nazwę, adres lub siedzibę oferenta, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, REGON, KRS lub nr ewidencyjny z CEIDG,
 • o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy/Oferenci, którzy nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji w chwili złożenia oferty i oświadczą to w treści oferty,
 • oferty należy składać w PLN z podaną ceną całkowitą netto i brutto,
 • Wykonawca/Oferent podaje cenę dla oferowanej usługi, uwzględniając jej pełen zakres oraz uwzględniając wynikające z tytułu jej wykonania koszty,
 • wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.

 

 1. Termin realizacji przedmiotu oferty:

Usługa zostanie zrealizowana w terminie do 4 tygodni od dnia wyłonienia Wykonawcy (przesłania przez Zamawiającego formularza wyboru oferty).

 

 1. Kryteria wyboru oferty

Przy wyborze i ocenie ofert uznanych za ważne i złożone przez Wykonawców uznanych za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny. Zasady oceny kryterium „Cena ofertowa” [C]: cena ofertowa brutto (określona do dwóch miejsc po przecinku) zostanie oceniona przy zastosowaniu następującego wzoru:

C = (najniższa cena/oferowana cena) x 100

 

 1. Warunki podpisania umowy:
  • Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
  • Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.

 

 1. Warunki zmiany umowy:
 • Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
 • Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
 • Zmiany i uzupełnienia w umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.
 • Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach i określonym zakresie:
  1. sposobu wykonania przedmiotu umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
  2. zmiany zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
  3. zmiany zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
  4. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

 

 1. Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej:
 • Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 • Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
  1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w nieprawidłowy sposób tj. nie została złożona w wyznaczony sposób;
  2. jest niezgodna z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym;
  3. jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa;
  4. jest niekompletna lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń;
  5. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu i został z tego tytułu wykluczony;
 • Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
 • Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych, wariantowych i udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 1. Pozostałe postanowienia
  • Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania z poniższych powodów:
 2. nie złożono żadnej oferty;
 3. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 4. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, a Zamawiający podejmuje decyzję, iż nie wybiera oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert;
 5. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
 • W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 • Cena ma być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
 • Cena oferty powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 • Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów świadczeń.
 • Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca.
 • W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zapytania ofertowego, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny oraz możliwość negocjacji przedstawionych warunków współpracy.
 • Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).
 • Wraz z protokolarnym odbiorem przedmiotu Umowy przez Zamawiającego oraz w ramach wynagrodzenia, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu Umowy oraz wyłączne prawo wykonywania praw zależnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do przedmiotu Umowy na następujących polach eksploatacji:
 1. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub przez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
 2. wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany);
 4. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie dzieła w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie;
 5. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
 6. nadanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, systemu, formatu, w tym nadanie za pośrednictwem satelity, transmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity;
 7. prawo do wykorzystania utworu do celów promocyjnych, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych i szkoleniowych;
 8. zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i modyfikacji utworu, prawo do rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa powyżej.
 • Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy stworzy samodzielnie i będzie on stanowić jego wyłączną własność oraz że będzie posiadał pełnię praw autorskich do przedmiotu Umowy.
 • Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy nie będzie obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz, że w związku z realizacją przedmiotu Umowy nie będzie naruszać praw osób trzecich.
 • Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia praw osób trzecich, a w szczególności zwalnia on Zamawiającego z obowiązku zapłaty odszkodowania na rzecz osoby trzeciej w związku z wykorzystywaniem przedmiotu Umowy.
 • Przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu Umowy oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych będzie nieograniczone miejscem ani czasem.
 • Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Karolina Iwan
 • Pytania dotyczące zapytania ofertowego należy kierować na adres: pft.umk@gmail.com.

 

Wykaz załączników:

 1. Formularz ofertowy
 2. Wykaz doświadczenia oferenta

 


Załącznik nr 1

……………………………………………………………

pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

……………………………………………………………

miejscowość, data

 

Formularz ofertowy

 

Przystępuję do Zapytania ofertowego, gdzie przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na  wykonaniu projektów graficznych, wydruku oraz dostawie do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Laboratorium wolności religijnej” (V otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020 – 2023).

 

Oferuję realizację ww. usługi za cenę netto …………. zł (słownie: …………. złotych). Cena brutto wynosi …………. zł (słownie: …………. złotych)

 1. Oświadczam, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, które poniesie Zamawiający i w toku realizacji zamówienia nie ulegnie zmianie.
 2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu.
 3. Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego zamówienia.
 4. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia zostanie wykonany z należytą starannością przy zachowaniu wysokiej jakości wykonywanych prac.
 5. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami udziału i innymi postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
 6. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty wyrażam zgodę na realizację zamówienia w terminie określonym w ogłoszeniu.
 7. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny na dzień sporządzenia oferty.
 8. Załącznikiem do niniejszej oferty jest wykaz doświadczenia.
 9. Dane kontaktowe:
 10. nr telefonu: ………….
 11. adres email: ………….

 

…………………………………………..

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

 

 

 

Załącznik nr 2

……………………………………………………………

pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

……………………………………………………………

miejscowość, data

 

 

Wykaz doświadczenia

 

Przystępując do Zapytania ofertowego, gdzie przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na  wykonaniu projektów graficznych, wydruku oraz dostawie do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu „Laboratorium wolności religijnej” (V otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020 – 2023), na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia z zakresu projektowania i druku materiałów, oświadczam, że wykonałem projekty:

 

Lp. Projekt Nazwa i adres zamawiającego Wartość zamówienia Data realizacji zamówienia
1.
2.
3.
4.
5.  

 

…………………………………………..

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

 

 

 

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

Pobierz zapytanie z załącznikami w formacie PDF

 

 

 

Comments closed