Szanowni Państwo,

Komisja konkursowa w składzie:

Ks. prof. zw. dr hab. Dariusz Kotecki – przewodniczący Komisji,

Ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK,

Ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK,

Ks. dr Tomasz Huzarek,

zgodnie z  paragrafem 8 Regulaminu Konkursu postanowiła przyznać następujące nagrody:

 I Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego – p. Giacomo Calore (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie) „Znaczenie teologiczne osoby inatury w świetle sporów chrystologicznych między szkołą aleksandryjską a szkołą antiocheńską od V do VII wieku”

II Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego – p. Remigiusz Sokalski (Wydział Teologiczny UMK w Toruniu) „Napełnisz mnie weselem przy obliczu Twoim (ps 16,11). Kształtowanie ludzkich uczuć w świetle Summa Theologiae, I-II, qq. 22-48 św. Tomasza z Akwinu”

III Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego – p. Katarzyna Maria Bąk (Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach) „Rola Tamar w przemianie Judy. Studium narracji Rdz 38 w jej kontekście historycznym, literackim i teologicznym”

Wykład przedstawia w zarysie panoramę najważniejszych stanowisk w sporze o naturę racjonalności przekonań religijnych. Problematyka racjonalności religii jest w rzeczywistości zbiorem często rozmaicie pojmowanych, w niejasny sposób powiązanych zagadnień. Po krótkim rozróżnieniu odmiennych zagadnień prezentuje typowy dla analitycznej epistemologii religii sposób pojmowania problematyki oraz rozróżnia główne aktualne stanowiska w sporze o racjonalność sądów religijnych – racjonalizm, fideizm oraz epistemologię kalwińską.

Ks. prof. Peter Volek, Czy Bóg ma czas? O bezczasowości Boga.

Klasyczna koncepcja bezczasowości Boga, której przedstawicielami są m.in. Anzelm z Canterbury i Tomasz z Akwinu, zderza się dzisiaj z różnymi koncepcjami Boga uwikłanego w czas. Autor przedstawia zalety bezczasowego rozumienia Boga dowodząc, że to rozumienie jest bardziej uzasadnione.

Ks. prof. Peter Volek – ukończył studia teologiczne w Bratysławie (1983-1988) oraz filozofię w Innsbrucku w Austrii (1990-1995). Od 1995 r. wykłada na Uniwersytecie w Bratysławie, od 2001 r. na Katolickim Uniwersytecie w Ružomberok. Wykładał również między innymi w Uniwersytecie w Salzburgu, University of Notre Dame (USA), Nanovic Institute for European Studies. Obszary zainteresowań: metafizyka, bioetyka, filozofia umysłu, filozofia religii, filozofia średniowieczna, Tomasz z Akwinu, Edyta Stein. Najważniejsze publikacje: Erkenntnistheorie bei Edith Stein, Peter Lang Frankfurt am Main 1998; Úvod do logiky a teórie vedy, Bratislava 1999; Filozofia človeka podľa Tomáša Akvinského, Ružomberok 2003; Určenie smrti a darcovstvo orgánov, Ružomberok 2009; Človek, slobodná vôľa a neurovedy, Ružomberok 2015; Teologická suma Tomáša Akvinského I, 1-13, Úvod a komentár, Trnava 2017; Husserl und Thomas von Aquin bei Edith Stein (hrsg.), Traugott Bautz Nordhausen 2017.

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Teologiczną ” Świętość: wysiłek czy łaska? Wokół adhortacji ‚Gaudete et Exsultate’ „

Wydarzenie odbędzie się 26 października br. o godz. 9:00 w Auli Centrum Dialogu im. Jana Pawła II na Wydziale Teologicznym w Toruniu.

Konferencja będzie próbą analizy przesłania adhortacji papieża Franciszka „Gaudete et Exsultate” w aspekcie różnorodności dróg realizacji powołania chrześcijańskiego.

Wystąpienia będą dotyczyły zarówno języka, jakim papież Franciszek posługuje się w dokumentach Magisterium Kościoła, ale także refleksji teologicznej: rozumienia łaski i wysiłku człowieka, moralności chrześcijańskiej, codzienności, zagrożeń duchowych oraz rozumienie roli osób świeckich w świecie.

Fundacja Pro Futuro Theologiae, działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie. Fundacja ufundowała „Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego” za trzy najlepiej ocenione przez Komisję konkursową prace.

Konkurs organizowany był po raz pierwszy w roku akademickim 20L4/2015 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W ll edycji konkursu mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie napisanych w języku polskim obronionych na uczelniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku akademickim 2017/2018. Szczegółowy regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy zostały zamieszczone na stronie Fundacji: http://www.pft.umk.pl

Fundacja Pro Futuro Theologiae rozpoczęła działalność w listopadzie 2o14 r. Jej celem jest między innymi inicjowanie badań naukowych z zakresu teologii, nauk o rodzinie, filozofii, historii Kościoła oraz innych dyscyplin związanych z misją Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Proponowany przez Fundację Konkurs jest również znakomitą okazją do integrowania środowisk teologicznych W Polsce tak, by prowadzone W poszczególnych środowiskach badania mogły stać się jeszcze lepiej wzajemnie znane.

Poniżej dostępne do pobrania są regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy:

Zapraszamy 22 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 18.00 do Centrum Dialogu im. JP II w Toruniu na otwarte seminarium filozoficzno-teologiczne „Potoczny i naukowy obraz świata”.

Wśród narzędzi pozwalających nam odpowiednio myśleć Daniel Dennett wymienia opozycję między potocznym, narzucającym się nam obrazem świata a jego obrazem naukowym, powstałym w procesie mozolnych i dokładnych badań empirycznych i teoretycznych. Przeciwstawienie to zaczerpnął od wybitnego filozofa amerykańskiego Wilfrida Sellarsa (1912–1989). Sięgnięcie do odpowiednich tekstów źródłowych pokazuje – wbrew temu, co sugeruje Dennett – że Sellars nie dążył do wyrugowania potocznego obrazu świata, lecz do jego zespolenia z obrazem naukowym. Co więcej, obraz naukowy nie jest wytworem samych nauk, lecz ich filozoficznej interpretacji, u podstaw której tkwią założenia przyjmowane niekiedy z religijną wręcz żarliwością. Sellars, który był wyznawcą tzw. naukowego naturalizmu, nie do końca zdawał sobie sprawę z tego filozoficznego zabarwienia naukowego obrazu świata. Pod tym względem nie różni się on jednak od całej rzeczy dzisiejszych scjentystów.

Wykład poprowadzi prof. Tadeusz Szubka z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zapraszamy na wykład prof. Piotra Gutowskiego „Czy możliwe jest doświadczenie obecności Boga”, który odbędzie się  11 kwietnia 2018r. o godz. 18:00 w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II (Plac Frelichowskiego 1) w Toruniu.

W ramach seminarium prof. Piotr Gutowski podda analizie pewien rodzaj doświadczeń, określanych jako doświadczenie (czyjejś) obecności, które w kontekście religijnym interpretowane są jako doświadczenia obecności Boga. Chodziłoby o odpowiedź na następujące, bardziej szczegółowe pytanie: czy doświadczenia obecności Boga są możliwe logicznie, metafizycznie i fizycznie (tzn. czy uznanie ich rzetelności da się uzgodnić ze współczesną wiedzą naukową).

Dzień Otwarty na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu jest propozycją adresowaną do młodzieży z oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych. Naszym celem jest promocja Wydziału i zachęcenie młodych ludzi do zainteresowania się naszą ofertą edukacyjną. Zapraszamy do odwiedzenia nas już 24 kwietnia. Przygotowaliśmy ciekawą ofertę warsztatów i prezentacji.

Prosimy o zgłaszanie grup na adres promocja.wt@umk.pl wraz z wypełnioną ankietą i podaniem godziny przybycia. Rejestracja na Mini Escape Room „Czasoprzestrzeń ucieczki z Egiptu” pod adresem karols@doktorant.umk.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Ankieta znajduje się pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/1l7gLTst2hsxiFwsIxyPeUu-OFiMp6pm_MvZynh6nP0A/viewform?c=0&w=1&edit_requested=true

Zapraszamy na kolejne spotkanie w naszym cyklu seminariów poświęconych naturze i osobowemu życia Boga, które odbędzie się 13 marca 2018r. o godz. 18:00 w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II (Plac Frelichowskiego 1) w Toruniu. Gościem spotkania będzie dr Tomasz Jarmakowski – Kostrzanowski (UMK), który poprowadzi wykład „Ocena moralna zachowań własnych i innych w świetle psychologii moralności”.

Szanowni Państwo,

Fundacja Pro Futuro Theologiae powstała 5 listopada 2014 roku. Do głównych celów Fundacji – działającej przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – należą:

  • inicjowanie badań naukowych z zakresu teologii, filozofii oraz wszelkich badań interdyscyplinarnych związanych z misją Wydziału Teologicznego,
  • organizowanie i finansowanie konferencji naukowych, seminariów, warsztatów oraz szkoleń związanych z misją Wydziału Teologicznego UMK,
  • promowanie najlepszych studentów Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu,
  • wspieranie inicjatyw organizacyjnych, informacyjnych, kształceniowych oraz wydawniczych pracowników, studentów oraz kół naukowych działających na Wydziale Teologicznym,
  • wspieranie i organizowanie działań promocyjnych Wydziału Teologicznego w Toruniu, zarówno zmierzających do zwiększenia liczby studentów, jak i budowania pozycji naukowej Wydziału w Polsce i na świecie.

W minionym 2017 roku Fundacja Pro Futuro Theologiae – żeby wymienić zaledwie kilka najważniejszych aktywności – zorganizowała cykl otwartych seminariów dotyczących teologii analitycznej pt. Primary and secondary nature of God. Process vs classical theology on personal life of God (finansowanego przez John Templeton Foundation), współorganizowała Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe pt. Benedykt XVI i liturgia czy wspomagała działania Akademickiej Poradni Rodzinnej, Profilaktyki i Terapii Uzależnień w realizacji projektu „Bezdomny, uzależniony, kompetentny” (współfinansowanego przez miasto Toruń).

Każdego roku składamy deklaracje podatkowe PIT. Z początkiem roku 2018 – rozliczając PIT – mogą Państwo przekazać na cele Fundacji Pro Futuro Theologiae 1% podatku.

Dzięki funduszom zebranym przez Fundację Pro Futuro Theologiae planujemy w najbliższym czasie utworzenie stypendiów naukowych oraz grantów (w tym również dla zapraszanych naukowców z innych krajów), ufundowanie nagród za najlepsze prace magisterskie i doktoranckie w zakresie teologii i filozofii, wsparcie różnych działań i inicjatyw duszpasterskich.

DZIĘKUJEMY wolontariuszom, organizacjom, instytucjom, urzędom oraz osobom prywatnym, za dotychczasowe wsparcie, bez którego wdrożenie i zrealizowanie projektów Fundacji byłoby niemożliwe.

Dane do wpisania do formularza rozliczeniowego PIT:

Fundacja Pro Futuro Theologiae 

KRS: 0000533493

DZIĘKUJEMY ZA ZAUFANIE!!!