Działalność

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI PRO FUTURO THEOLOGIAE ZA ROK 2019

Pobierz plik PDF

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI PRO FUTURO THEOLOGIAE ZA ROK 2018

W roku 2018 Fundacja prowadziła następujące działania służące realizacji celów statutowych:

Przeprowadzenie konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie teologii oraz nauk o rodzinie

Fundacja Pro Futuro Theologiae, działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przeprowadziła konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie. Fundacja ufundowała „Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego” za trzy najlepiej ocenione prace. Oceny tej dokonywała komisja w składzie:

 • Ks. prof. zw. dr hab. Dariusz Kotecki – przewodniczący Komisji,
 • Ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK,
 • Ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK,
 • Ks. dr Tomasz Huzarek,

W konkursie mogli wziąć udział autorzy prac magisterskich z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie napisanych w języku polskim obronionych na uczelniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku akademickim 2017/2018

Organizacja otwartych seminariów „Scientia et Fides”

Rok 2018 był kolejnym, w którym Fundacja organizowała otwarte seminaria z cyklu „Scientia et Fides”. Pierwsze z nich odbyły się już w roku 2015. W ubiegłym roku chętne osoby mogły wysłuchać wykładów na następujące tematy: „Czym jest racjonalność religii? Racjonalizm, fideizm i epistemologia kalwińska”, „Czy Bóg ma czas? O bezczasowości Boga.”, „Potoczny i naukowy obraz świata”, „Czy możliwe jest doświadczenie obecności Boga” oraz „Ocena moralna zachowań własnych i innych w świetle psychologii moralności”. Seminaria odbywały się w Auli Centrum Dialogu im. Jana Pawła II.

„III Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna Wsparcie w medycynie; Chory i rodzina”.

Podczas ubiegłorocznej edycji konferencji prelegenci zwrócili uwagę na funkcjonowanie rodzin i instytucji opiekujących się chorymi dziećmi i młodzieżą oraz osobami starszymi, a także na możliwości rozwiązania najbardziej istotnych problemów. Zaprezentowane zostały europejskie rozwiązania w zakresie wsparcia społecznego chorych i ich rodzin, możliwości rozpoznawania i zaspakajania potrzeb duchowych, nowe metody diagnostyki i terapii, a także rola organizacji pozarządowych w tych procesach.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Tożsamości narodowe w epoce nowej wędrówki ludów”

Podczas konferencji poruszono kwestie związane z przywiązaniem do ojczyzny, solidarnością, poczuciem tożsamości narodowej i wspólnoty. Omówiono również zagadnienia migracji i emigracji oraz przedstawiono elementy łączące patriotyzm z chrześcijaństwem. Referenci przedstawili szanse i zagrożenia oraz kierunki rozwoju związane z przemianami społeczno-kulturowymi państw. Podczas paneli dyskusyjnych uczestnicy mogli zadawać pytania oraz wymienić się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami.

„Summer School on John Paul II: In search for Identity”

Fundacja Pro Futuro Theologiae, przy wsparciu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, zorganizowała Polsko-Chorwacką Szkołę Letnią o Janie Pawle II i jego dziedzictwie. Zajęcia zostały przeprowadzone w dniach 16-20 lipca, w budynku toruńskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Wakacyjne spotkanie pod tytułem „W poszukiwaniu tożsamości i wyzwań duszpasterskich” były owocem współpracy między Wydziałami Teologicznymi uniwersytetów w Toruniu i w Zagrzebiu. Podczas papieskiej szkoły letniej głównymi prelegentami byli: ks. prof. zw. dr hab. Jan Perszon, ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz, ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK oraz ks. dr Mario Tomljanović, dr Nenad Malović i dr Saša Horvat Wśród poruszanych tematów znalazły się m. in. zagadnienia ludzkiej godności, problematyka duchowości kapłańskiej, filozoficzne idee Jana Pawła II. Osoba papieża Polaka, patrona województwa kujawsko-pomorskiego, jest ważną postacią dla chrześcijańskiej społeczności w Chorwacji. Po owocnych obradach profesorowie i studenci z Rijeki i Zagrzebia spotkali się z ks. bp. Andrzejem Suskim – emerytowanym biskupem toruńskim, a także z p. Piotrem Całbeckim – marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego. Chorwaccy goście mogli podziwiać zabytki architektoniczne i muzea znajdujące się w obszarze Starego Miasta. Odwiedzili także Ośrodek Chopinowski w Szafarni, Zamek Bierzgłowski i Ośrodek im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku. Kierownikiem projektu był ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.

Międzynarodowa Konferencja Teologiczna „Świętość: wysiłek czy łaska? Wokół adhortacji ‚Gaudete et Exsultate’ ”

Wydarzenie odbyło się 26 października w Auli Centrum Dialogu im. Jana Pawła II na Wydziale Teologicznym UMK. Konferencja była próbą analizy przesłania adhortacji papieża Franciszka „Gaudete et Exsultate” w aspekcie różnorodności dróg realizacji powołania chrześcijańskiego. Wystąpienia dotyczyły zarówno języka, jakim papież Franciszek posługuje się w dokumentach Magisterium Kościoła, ale także refleksji teologicznej: rozumienia łaski i wysiłku człowieka, moralności chrześcijańskiej, codzienności, zagrożeń duchowych oraz rozumienie roli osób świeckich w świecie.

Wykład otwarty „Tylko sprawiedliwość i miłosierdzie?” Z okazji wspomnienia liturgicznego św. Tomasza z Akwinu

Temat relacji między sprawiedliwością i miłosierdziem budzi wiele pytań i kontrowersji. Przeprowadzone rozważania usiłowały odpowiedzieć na pytanie czy te dwie kategorie są wystarczające do opisania działania Boga?

Realizacja drugiej edycji projektu „Bezdomny, uzależniony, kompetentny”

W ramach zadania dofinansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń przeprowadzono następujące działania:

 1. 1Spotkania profilaktyczne w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z udziałem osób bezdomnych i uzależnionych: 30 spotkań po 2 godziny.
 2. Szkolenia dla młodych ludzi planujących pracę z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub już nim dotkniętymi. Szkolenia były kierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Miasta Toruń oraz do studentów. Szkolenia były prowadzone przez profesjonalistów oraz przez osoby bezpośrednio dotknięte bezdomnością i uzależnieniami – występowały one w charakterze ekspertów. Miejsce szkoleń – Wydział Teologiczny UMK w Toruniu; 3 szkolenia po 10 godzin
 3. Otwarta konferencja dotycząca problemów, z którymi borykają się osoby uzależnione i bezdomne. Jako prelegenci wystąpiły w pierwszej kolejności osoby dotknięte tymi problemami, dzieląc się swoim doświadczeniem, a także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci, którzy wcześniej uczestniczyli w spotkaniach z osobami uzależnionymi i bezdomnymi. Konferencja odbyła się w budynku Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu.

Współorganizacja seminariów z cyklu „Tomistyczne czwartki”

Fundacja, wraz z Pracownią Tomizmu Biblijnego Wydziału Teologicznego UMK, współorganizowała serię otwartych seminariów „Tomistyczne czwartki”. Seminaria odbywały się średnio dwa razy w miesiącu, w siedzibie Wydziału.

Liczne działania na rzecz promocji Wydziału Teologicznego UMK

Fundacja poniosła finansowy ciężar zatrudnienia osób odpowiedzialnych za promocję, finansowała tworzenie projektów graficznych materiałów promocyjnych a także prowadzenie oraz hosting stron internetowych.

Podsumowanie działalności Fundacji za rok 2015

Koniec 2015 roku skłonił nas do refleksji nie tylko nad tym, co się nam udało, ale również i nad tym, co chcielibyśmy zmienić, aby nasze działania w 2016 roku stały się jeszcze bardziej owocne.

W minionym roku, dzięki współpracy wielu ludzi, udało nam się zrealizować szereg projektów:

 1. Grant Jak działa Bóg? Opatrzność Boża w teologii analitycznej finansowany przez Uniwersytet Norte Dame w USA oraz ANALYTIC THEOLOGY CLUSTER GROUP filozofia i teologia analityczna (realizacja:14-16.01.2015).
 2. Grant Nauka i wiara – czyli wiedza i sens jako niezbędne warunki godnego życia finansowany przez Copernicus Centre; wydanie specjalnego nr Scientia et Fides współfinansowanego przez Fundację (realizacja: rok akademicki 2014/2105).
 3. Współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Towards a Biblical Thomism (realizacja: 20-22.04.2015).
 4. Współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Camino Polaco (realizacja: 29-31.05.2015).
 5. Tłumaczenie przewodnika Camino Polaco – współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 6. Kampania promocyjna Camino Polaco – projekt realizowany przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego; w ramach projektu zorganizowano konkurs dla uczniów szkół średnich – 35 laureatów, po przygotowaniu autorskiego projektu promocyjnego, wyjechało do Hiszpanii, by tam – na Camino de Santiago – stać się ambasadorami polskiego odcinka Camino; jednym z efektów tego projektu, trwającym nadal i finansowanym przez Fundację, jest kurs języka hiszpańskiego oraz wykłady z kultury Hiszpanii (m.in. dla młodzieży biorącej udział w I turze Kampanii Promocyjnej Camino Polaco).
 7. Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie; Fundacja ufundowała „Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego” za trzy najlepiej ocenione przez komisję konkursową prace.
 8. Współpraca z Samorządem Doktorantów WT w organizacji serii wykładów otwartych pod wspólnym tytułem: Cielesność po ludzku.
 9. Współorganizacja konferencji:
  a) XVI Pelplińskie Spotkania Duszpasterskie, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Rodzina wobec wyzwań współczesnej kultury (14.11.2015);
  b) Rodzina – Dar. Zadanie. Nadzieja ludzkości (19.11.2015);
  c) Kościół i świat – eklezjologia posoborowa Josepha Ratzingera/Benedykta XVI (10.12.2015).
 10. Liczne działania na rzecz promocji Wydziału Teologicznego UMK – finansowy ciężar zatrudnienia osób odpowiedzialnych za promocję, finansowanie projektów graficznych, banerów.
 11. Ubieganie się o grant Narodowego Centrum Kultury CHRZEST 966; nasz projekt: Strumienie chrztu. II Cecyliański Przegląd Muzyki Religijnej został sporządzony pod względem formalnym bardzo dobrze i uzyskał ok. 60 punktów, ale próg wynosił 70.
 12. Złożenie wniosku o rozszerzenie Statutu Fundacji o dwa punkty:
  a) wspieranie i organizacja działań na rzecz małżeństwa i rodziny w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i psychoterapeutycznej (terapia indywidualna, grupowa, terapia uzależnień, DDA, warsztaty, szkolenia tematyczne, działania profilaktyczne, couching, wsparcie duchowe i in.);
  b) organizowanie wydarzeń pielgrzymkowych i turystycznych (wspólne marsze, przejścia szlakami pielgrzymkowymi, turystycznymi i kulturowymi, gry miejskie, biegi na orientację i in.), popularyzacja aktywnego trybu życia.
  Wniosek i całą obsługę prawną prowadzi KANCELARIA CELIŃSKA KALIŃSKI MIKOŁAJCZYK ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SP. P.
 1. Prace nad stworzeniem konta Fundacji na Facebooku.
 2. Nawiązanie współpracy z doktorantami – wolontariuszami.

W tym miejscu chcieliśmy serdecznie podziękować Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli działalność Fundacji i z którymi mieliśmy przyjemność współpracować w minionym 2015 roku. Żywimy równocześnie nadzieję na dalszą, na pewno nie mniej owocną współpracę w roku 2016.